Er bestaat onzekerheid over de samenstelling van de bodemlagen of de mogelijke vervuiling van een perceel grond, grondwater en oppervlaktewater. Tegen die achtergrond heeft u als particulier, onderneming, organisatie of overheid behoefte aan een grondmechanisch of een milieutechnisch onderzoek.

Alles begint met het formuleren van een nauwkeurige doelstelling. Samen met u bekijken we wat u precies wilt (of moet) te weten komen, welke informatie in die context relevant is en wat er budgettair haalbaar is om tot een bevredigend resultaat te komen.

Op basis van de ambitieuze én haalbare doelstelling bepalen we de meest geschikte strategie. Elke benadering heeft zijn eigen mogelijkheden, beperkingen en kostprijs. Ook praktische overwegingen spelen een rol.

Wij bekijken de strategie eerst en vooral vanuit onze brede ervaring. Vervolgens toetsen we ze aan de wettelijke richtlijnen en bepalingen.

Dan volgt het tactische luik: onze mensen gaan persoonlijk ter plaatse het terrein bekijken om de situatie perfect aan te voelen. Zo behouden we de controle over het volledige proces en kunnen we de strategie verfijnen en indien nodig bijsturen.

Nu kan de gekozen aanpak uitgevoerd worden.

Na afloop volgt de evaluatie van de bereikte resultaten, waarbij we onze strategie nogmaals in vraag stellen. Indien nodig voeren we bijkomende onderzoeken uit om resultaten te bevestigen of te weerleggen.