Cartoon Onderwaterbodems

Onderwaterbodems, en het daar aanwezige slib of sediment, vergen een specifieke aanpak met aangepaste procedures en materiaal. Abesim verkreeg de Vlarel-erkenning om dergelijke monsternames in-situ en ex-situ uit te voeren.

Vervuiling van slib of sediment zet zich doorgaans vast op organisch materiaal en grondpartikels. Die sliblaag kan de waterkolom  voeden met verontreinigende stoffen en de aanwezigheid van milieuvreemde parameters in het sediment bepaalt dus de gezondheid van de waterloop. 

Bij baggerwerken van beken, rivieren, meren en zeeën, onderzoeken we het slib en sediment op vervuiling en adviseren we de mogelijkheid tot verdere verwerking of hergebruik en evalueren we de financiële impact van deze werken. 

Sleutelwoorden

Waterbodem onderzoek, monstername, slibonderzoek, baggeren, Vlarel-monstername, grachten, beken, rivieren
 

Werkwijze & visie

In een eerste fase bekijken we samen met u welke informatie u nodig hebt en hoe we die op een budgettair haalbare manier kunnen verkrijgen. Vervolgens bepalen we welke strategische aanpak zich het beste leent om deze doelstelling te bereiken.

Aan de hand van een meer gedetailleerd onderzoek ter plaatse, verfijnen we de gekozen strategie. Vervolgens voeren we de vooropgestelde aanpak uit.

Na afloop toetsen we de resultaten aan onze oorspronkelijke doelstelling. Indien nodig volgt bijkomend onderzoek om resultaten te bevestigen of te weerleggen.

Lees meer