Cartoon Grondwatermonitoring

Grondwater verplaatst zich doorheen de bodemlagen, in richtingen en met snelheden die afhangen van de doorlatendheid van de grondlagen.

Het in kaart brengen van deze bewegingen is van belang, zowel vanuit grondmechanisch als vanuit ecologisch oogpunt. Dat geldt zeker op momenten dat de mens dit systeem beïnvloedt (ondergrondse structuren bouwen, grondwater oppompen, historische vervuiling...). 

Aan de hand van peilingen kunnen wij de stromen van het grondwater volgen en theoretische voorspellingen doen, bijvoorbeeld over de verspreiding van vervuiling en de bijbehorende risico’s voor mens en milieu in de tijd. Dat levert interessante informatie op voor overheden, eigenaars en potentiële kopers van gronden. 

Ook studies rond onder meer zettingsrisico’s bij grondwaterverlagingen behoren tot ons activiteitengebied.

Sleutelwoorden

Grondwaterstromingsmodel, peiling grondwater, modellering, diver, dieptemeting, geohydrologie
 

Werkwijze & visie

In een eerste fase bekijken we samen met u welke informatie u nodig hebt en hoe we die op een budgettair haalbare manier kunnen verkrijgen. Vervolgens bepalen we welke strategische aanpak zich het beste leent om deze doelstelling te bereiken.

Aan de hand van een meer gedetailleerd onderzoek ter plaatse, verfijnen we de gekozen strategie. Vervolgens voeren we de vooropgestelde aanpak uit.

Na afloop toetsen we de resultaten aan onze oorspronkelijke doelstelling. Indien nodig volgt bijkomend onderzoek om resultaten te bevestigen of te weerleggen.

Lees meer