Privacy Notice 

Abesim BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring..

Contactgegevens: Abesim bv | Rue provinciale 62 B-1301 Wavre | info@abesim.com

1. Verwerkingsdoeleinden

ABESIM BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening en voor onze commerciële relaties (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met alle persoonsgegevens van onze klanten & commerciële relaties zijn voor ons belangrijk.

2. Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgronden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 6.1.

  • [(a) toestemming,]
  • [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),]
  • [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)],
  • [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)]

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Abesim verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtsreekse of onrechtsreekse relatie hebben of hebben gehad of in de toekomst wensen te hebben. Het gaat hier dus om zowel gegevens van onze huidige leveranciers, klanten, opdrachtgevers, werknemers maar ook over potentiële cliënten en werknemers.

3. Delen van persoonsgegevens met derden

ABESIM BVBA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, gerechtelijke bevel, procedure om criminele handelingen te voorkomen, procedure om ons beleid te handhaven of om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen,... kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan toezichthoudende autoriteiten, zoals fiscale en douaneautoriteiten en andere officiële instanties. 

ABESIM BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

4. Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

5. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Volgende rechten ten opzichte van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

  • 5.1. Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens.
  • 5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan FIRMANAAM. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
  • 5.3. Recht van verzet: U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.
  • 5.4. Recht van overdraagbaarheid: U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
  • 5.5. Recht van intrekking van de toestemming: Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.
  • 5.6. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar info@abesim.com

6. Direct marketing

Abesim verwerkt persoonsgegevens voor het uitsturen van nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van onze diensten en u te informeren over activiteiten en andere zaken die u kunnen aanbelangen. De klant heeft het recht zich  te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Abesim gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Meer informatie kunt u hierover terugvinden op http://www.abesim.com/en/disclaimer

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).