Nieuws

Sinds 19 april 2022 zijn er nieuwe richtlijnen van kracht met betrekking tot PFAS-onderzoek.

De recente inzichten rond risico-activiteiten, staalname en analyse zijn hierin opgenomen. De belangrijkste wijzigingen bij opmaak van het technisch verslag zijn dat:

  • Op onverdachte terreinen ¼* van de te analyseren mengstalen geanalyseerd dienen te worden op PFAS;
  • bij zowel heterogene als homogene gestapelde gronden ¼* van de mengstalen op PFAS dient te worden geanalyseerd.;
  • Voor heterogene hopen betreft dit een versoepeling tov de voorgaande richtlijnen waar alle mengmonsters op PFAS dienden geanalyseerd te worden.
  • Algemeen er tijdens de voorstudie nagegaan dient te worden welke zones binnen de projectzone er als PFAS-verdacht worden beschouwd. De bemonsteringsstrategie dient hierop te worden afgestemd, waarbij minstens op van 1/4de* van de te analyseren mengstalen op PFAS wordt geanalyseerd.

(* ¼ afgerond naar boven, met een minimum van 1)