wie zijn we?

Naast Brussel en Vlaanderen is er nu ook vanaf 1 mei een volwaardige grondverzetregeling in Wallonië: “Walterre”.

De 3 gewesten kunnen vanaf nu beroep doen op een eigen traceerbaarheidssysteem voor het ontgraven van gronden. De gewestelijke overheden kiezen om per gewest een specifieke grondverzetsregeling in functie van ontgravings- en herbestemmingszone uit te werken. Dit alles kan wat complex overkomen.Hier kan ABESIM als erkend deskundige uw project volledig voorbereiden en begeleiden adhv de juiste procedure en de meest recente regelgeving.

Hieronder kan u de grote lijnen van de nieuwe grondverzetsregeling terugvinden per gewest.

WALLONIË Ten eerste zal de centrale opvolging van de grondstromen gebeuren door een erkend organisme “de Walterre asbl” . Voor bouw- en infrastructuurprojecten moet de bouwheer vooraf aan de werken een ‘technisch verslag’ (Rapport Qualité des Terres - RQT) laten opmaken en een conformverklaring (Certificat de Controle Qualité des Terres) aanvragen. Voor een aantal uitzonderingen -  bijvoorbeeld werven met een ontgravingsvolume minder dan 400m³ op een onverdacht terrein – dient er geen RQT opgemaakt te worden. Zodra de werken starten, dient de aannemer de nodige transportdocumenten aan te vragen bij Walterre asbl, zodat de traceerbaarheid gegarandeerd kan worden.

 

BRUSSEL VLAANDEREN Bij een ontgraving en afvoer van meer dan 250m³ bodemmaterialen is de opdrachtgever verplicht een bodemonderzoek uit te voeren en een technisch verslag op te stellen. Dit technisch verslag wordt vervolgens conform verklaard bij een bodembeheersorganisatie zoals Grondbank of Grondwijzer. Na de werken wordt door deze organisaties een bodembeheerrapport opgesteld. In april 2019 werd de grondverzetsregeling in Vlaanderen nog sterk bijgestuurd: bodemmaterialen zoals baggerspecie en betonslib werden mee opgenomen in de regeling, er werden nieuwe normen en standaardprocedures vastgelegd en de parameter asbest kreeg extra aandacht via een vastgelegde onderzoekaanpak en normenkader.